CERTYFIKAT PATH

CERTYFIKAT PATH

PATH - Plants & Animals Together with Humans – Rośliny i Zwierzęta razem z Ludźmi.

Certyfikat, odpowiedzialnego, społecznego zarządzania lasami PATH to narzędzie dzięki któremu lasy zyskają na wartości, chroniąc interesy mieszkańców lasów i okolic.

Celem projektu jest danie swobodnej możliwości rozwoju roślinom i zwierzętom, a turystom i mieszkańcom przebywania w prawdziwym lesie, nie tylko w gospodarczym. Stanie się tak dzięki wyłączeniu dużych obszarów lasów z wycinek i wdrażanie nowych form korzystania z lasu.

Lasy objęte certyfikacją PATH będą mogły wykazać się przed klientami kupującymi od nich drewno, odpowiedzialnością społeczną i ekologicznym podejściem w zarządzaniu podległym terenem.

Certyfikat PATH będzie wdrażany w nadleśnictwach, w miejscach gdzie społeczność lokalna wykaże zainteresowanie większą ochroną lasów, zwiększeniem ich funkcji społecznej i rozwojem w nich bioróżnorodności.

Od momentu objęcia danego nadleśnictwa procedurą PATH potencjalni klienci kupujący drewno (na jakimkolwiek szczeblu łańcucha dostaw) i klienci końcowi kupujący wyroby z drewna będą informowani o tym czy kupowane przez nich produkty posiadają certyfikat PATH. A jeśli nie posiadają, to w jaki sposób eksploatują swoje lasy i w jakim stopniu ignorują interesy lokalnych społeczności. Mogą być to zdjęcia dużych wycinek, monokultur porównania zysków danego nadleśnictwa do wkładu w lokalną społeczność, itp., wysyłane do poszczególnych firm. Będą to również komunikaty w mediach społecznościowych do osób aktualnie rozważających kupno wyrobów zawierających drewno, ostrzegające przed nadleśnictwami naruszającymi, w sposób znaczny, dobrostan natury i ludzi.

W miejscach wykluczonych z wycinek możliwe są cięcia pielęgnacyjne ale ich celem może być jedynie ochrona całości danego ekosystemu, a nie wzrost wartości drewna. Na terenach wyłączonych z wycinek nie mogą być sadzone żadne rośliny czy drzewa. Las ma składać się z naturalnych odnowień.

Certyfikat PATH może otrzymać nadleśnictwo które zadeklaruje wstrzymanie wycinek na obszarach, wskazanych przez nadających certyfikat PATH na następne 100 lat. Wskazywane są obszary chętnie odwiedzane przez lokalnych mieszkańców, turystów, obszary do 200m przy zbiornikach wodnych, które są atrakcyjne zarówno dla roślin, zwierząt. Trasy między tymi zbiornikami. Obszary między tymi trasami. Podczas pierwszego PUL w trakcie obowiązywania certyfikatu, wyłączone z wycinek powinno zostać około 10-30% lasu (obszary wskazane) w danym nadleśnictwie. W kolejnym PUL ma to być około 50% lasu (obszary wskazane).

Dodatkowym wymogiem do uzyskania certyfikatu PATH jest podjęcie, w danym nadleśnictwie, którychś z poniższych działań:

Certyfikat może zostać odebrany w przypadku podjęcia przez dane nadleśnictwo działań niezgodnych ze wcześniejszymi ustaleniami.

Procedura objęcia nadleśnictw procedurą certyfikatu PATH.

Po otrzymaniu informacji o tym że lokalna społeczność na danym terenie zainteresowana jest zmniejszeniem wycinek czy zwiększeniem funkcji społecznych lasów na danym terenie, Kapituła Certyfikatu PATH sporządza plan z obszarami wskazanymi (plan obszarów).

Plan obszarów zostaje przekazany danemu nadleśnictwu w ramach konsultacji organizowanych przed sporządzeniem kolejnego Planu Urządzania Lasu. W przypadku braku ustosunkowania się nadleśnictwa do planu obszarów, w przeciągu pół roku, ponawiana jest propozycja ustanowienia obszarów bez wycinek.

W przypadku zainteresowania nadleśnictwa, członkowie Kapituły przystępują do negocjacji co do zakresu terenu wyłączeń i innych działań. W przypadku gdy oferta nadleśnictwa, zbliżona będzie w sposób znaczny, do propozycji, Kapituły, opartych o zapotrzebowanie społeczne, nadleśnictwu może zostać nadany certyfikat PATH. Gdy certyfikat zostanie nadany, w Planach Urządzana Lasu musi być zawarta informacja, że uzgodnione tereny zostaną wyłączone z wycinek na, co najmniej 100 lat.

Nadleśnictwo, któremu Certyfikat PATH zostanie nadany, może informować o tym fakcie podczas całego czasu objętego certyfikacją. Instytucja nadająca certyfikat będzie docierać z tą informacją do społeczności lokalnych, klientów i innych podmiotów, które mogą mieć interes w promowaniu czy zakupie drewna objętego tą certyfikacją, tak aby promować dane nadleśnictwo.

Obecnie certyfikat PATH jest bezpłatny przez okres od objęcia danego nadleśnictwa procedurą, do końca następującego po tym okresu obowiązywania kolejnego PUL (lub następnych 10 lat)  Nadleśnictwo które objęte jest certyfikatem, może dobrowolnie przeznaczyć środki na działania związane z promocją certyfikatu. 


KORZYŚCI DLA NADLEŚNICTW